Hệ Thống Cấp Thoát Nước

- Hệ thống đường ống cấp - thoát nước.
- Thiết bị hệ thống cấp thoát nước.
- Hệ thống xử lý nước thải.
​- Trạm bơm cấp - thoát nước.

1. Lắp đặt hệ thống cấp nước

2. Hệ thống nước thải

3. Thiết bị xử lý nước

4. Trạm bơm nước

5. Hệ thống thiết bị cho phòng vệ sinh