Hệ Thống PCCC

- Hệ thống báo cháy.
- Hệ thống chữa cháy bằng nước sprinkler.
- Hệ thống chữa cháy bằng bọt.
- Hệ thống chữa cháy khí Pyrogen, pyroshield.
​- Hệ thổng phòng bơm chữa cháy

1. Hệ thống báo cháy

2. Hệ thống chữa cháy