Hệ Thống Điều Hòa Không Khí - Thông gió

 - Hệ thống lạnh VRV - VRF. 
 - Hệ thống lạnh chiller.
​ - Hệ thống thông gió.

1. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Hệ thống VRV

2. Hệ thống nhiệt

Hệ thống thông gió