Hệ Thống Điện

- Điện trung thế 22KV. 
- Điện hạ thế 380 V.
- Trạm biến áp.
- Máy phát điện.
- Hệ thống động lực.

Hệ thống điện động lực

1.Trung thế

          

2. Tủ hạ thế & thang máng cáp

3. Máy phát điện

4. Chiếu sáng