Nhà máy DNP - VISIP II

Tên dự án: Nhà máy DNP - VISIP II

Hạng mục thi công: Hệ thống điện và ống thông gió

Thông tin chung

Tên dự án: Nhà máy DNP - VISIP II

Hạng mục thi công: Hệ thống điện và ống thông gió

Đánh dấu: Nhà máy DNP - VISIP II